کتاب بود که اندیشه های علمی شرقیان را به ساکنان مغرب زمین آموخت، کتاب بود که
تاریخ کهن انسانی را در جای جای کره خاکی به ما شناساند و کتاب است که اکنون معارف بشری را از نسلی به نسلی انتقال می دهد و می گستراند.

                                                                                    " الکساندر استیپچویچ"

 

و ما آمده ایم تا کودکان دیارمان را با کتاب آشنا کنیم، آمده ایم تا ارزشمندترین و خاموش ترین دوست و همدم را به آنان معرفی کنیم. آمده ایم تا معجزه ی مطالعه را به آنان هدیه کنیم .
آمده ایم تا همراهیشان کنیم تا دروازه معرفت بشری .........

 

...

/ 0 نظر / 108 بازدید